create a web page for free

Strokovni center PONTEM

OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj,
Ulica 25. maja 2a, 2250 Ptuj.

Spoštovani STARŠI, UČITELJI IN STROKOVNI DELAVCI!

Obveščamo vas, da strokovni center PONTEM , ki deluje na OŠ dr. LJUDEVITA PIVKA PTUJ in je nadaljevanje pilotskega projekta COMP@S, ki je od leta 2017 do oktobra 2020 izvajal aktivnosti v okviru projekta kot del mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, izvaja svoje aktivnostmi v šolskem letu 2022/23.

Za vzgojno-izobraževalne ustanove, starše, učitelje, strokovne delavce nudimo naslednje brezplačne storitve:

 • Sodelovanje, svetovanje in podpora, izvajanje individualnih in skupinskih obravnav z zunanjimi institucijami, VIZ ustanovami po celotni vertikali (vrtci, OŠ, OŠ PP, SŠ), društvi, združenji, posamezniki in družinami.
 • Prepoznavanje in specialno-pedagoško diagnosticiranje otrok in mladih s posebnimi potrebami.  
 • Usmerjanje in preusmerjanje v ustrezne institucije in obravnave.                                                   
 • Koordiniranje sodelovanja med deležniki (oseba s posebnimi potrebami, družina, vrstniki, strokovni delavci in drugi, ki delajo oz. se srečujejo z OPP). več o tem
 • Organizacija in izvedba izobraževanj za strokovne delavce in starše (po dogovoru šole s strokovnim delavcem strokovnega centra).
 • Individualno svetovanje osebam s posebnimi potrebami, družinam, vrstnikom, strokovnim delavcem in drugim, ki delajo oz. se srečujejo z OPP.
 • Izposoja strokovnih gradiv, učil, pripomočkov in orodij v knjižnici OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj.  več o tem     
 • Sodelovanje in izvajanje organizacijskih prilagoditev otrokom s posebnimi potrebami.                 
 • Psihološka diagnostična in svetovalna obravnava otrok in mladostnikov z učnimi, čustvenimi, govornimi in vedenjskimi težavami. več o tem
 • Psihološka pomoč – svetovanje staršem ob učnih, vedenjskih ter čustvenih težavah otrok. več o tem          
 • Logopedska diagnostika.  več o tem                                                                                                             
 • Logopedska obravnava. več o tem

POMEMBNA INFORMACIJA:
Za ustanove oddaljene od OŠ DR. Ljudevita Pivka do 20 kilometrov, vse stroške storitve pokriva OŠ dr. Ljudevita Pivka, za bolj oddaljene VI ustanove so storitve brezplačne, naročnik/ustanova plača le potne stroške strokovnega delavca centra.


Mobirise
Tanja Nikolovski

Specialna pedagoginja-defektologinja 
svetnik 
koordinatorica in strokovna delavka
strokovnega centra PONTEM

Vaše želje oziroma potrebe po določenih storitvah nam lahko posredujete po telefonu ali pisno in dogovorili se bomo za izvedbo.
Diagnostika, obravnava otrok in mladostnikov ter ostala svetovanja, potekajo na sedežu strokovnega centra, Ulica 25. maja 2a, 2250 Ptuj. Predavanja pa lahko izvedemo tudi na sedežu vaše ustanove.

Pokličite nas :
Ponedeljek: 12.00 do 17.00
Torek: 12.00 do 15.00
Sreda: 7.00 do 15.00

Mobirise


DEFEKTOLOŠKA DIAGNOSTIKA
NATAŠA ZAVEC ERMAN 
prof. defektologije 

Opazili ste, da ima vaš otrok težave na področju branja, pisanja, računanja ali pravopisa. Mogoče se vam zdi zelo nepozoren, se težko skoncentrira. Za domače naloge potrebuje bistveno več časa kot njegovi vrstniki in mu ne ostaja skoraj nič prostega časa. V šoli omenjajo učne težave in odločbo o usmeritvi. Kako lahko pomaga defektolog oziroma specialni in rehabilitacijski pedagog (oba termina predstavljata istega strokovnjaka)?

Da boste lažje in bolje razumeli otrokove težave, je dobrodošla obravnava pri defektologu, ki se bo z otrokom nekajkrat srečal ter skozi pogovor z njim in vami, skozi pregled njegovih zvezkov in šolskih izdelkov ter s pomočjo diagnostičnega instrumentarija pomagal ugotoviti otrokova močna in šibka področja. Svetoval vam bo nadaljnje korake pomoči, tako doma kot v šoli, pripravil pa bo tudi defektološko poročilo, ki ga boste potrebovali kot del dokumentacije v postopku pridobivanja odločbe o usmeritvi.

Sreda: 8:00 do 12:00
Četrtek: 8:00 do 12:00

Mobirise


DEFEKTOLOŠKA OBRAVNAVA
ALEKSANDRA SEREC ŠIJANEC   
prof. defektologije

Defektološka obravnava običajno predstavlja neposredno delo z otrokom, ki ima težave na različnih področjih funkcioniranja.
Defektolog s strokovnim pristopom, strategijami in drugimi oblikami in metodami dela, pomaga, svetuje in obravnava otroka s posebnimi potrebami. Pomoč vedno izvira iz narave otrokove motnje, ovire ali primanjkljaja. Treba je vedeti, da je pomoč še učinkovitejša, kadar je prisotna podpora okolja, v katerem se otrok nahaja. To pomeni pomoč vzgojiteljev, učiteljev in predvsem staršev.
Defektolog otroku predstavlja most med učiteljem, šolo in domom. Pogosto je v obravnavo vključena tudi moralna podpora otroku, razvoj zaupnosti in sprejetosti ter predvsem razumevanje otroka samega in vseh njegovih težav.
S pomočjo defektologa torej prepoznamo naravo motenj ter pogoje, pod katerimi otrok doseže najboljše rezultate, izbiramo specifične metodično-didaktične pristope in oblike pomoči za obvladovanje šolskih snovi, upoštevamo različne učne stile, prilagajamo gradiva, razvijamo občutek varnosti in zaupanja, ustvarjamo tolerantnejši odnos do otrokovih težav.

Ponedeljek: 15:00 do 17:00
Četrtek: 15:00 do 17:00

Mobirise


OTROK S SUMOM NA  AVTIZEM
BARBARA ŽNIDARKO
prof. spec. in reh. ped.

Opažate pri otroku posebnosti v vsakodnevnem funkcioniranju in netipično vedenje? Ima težave z usvajanjem rutine v vrtcu ali šoli? Opažate posebnosti na področju interakcije z drugimi otroki? So morda prisotne tudi težave na področju komunikacije? Opažate pri otroku preobčutljivost na posamezne senzorne dražljaje iz okolja?

Tukaj smo za vas s konkretnimi predlogi in usmeritvami, če za otroka potrebujete:
- mnenje ali je potrebna napotitev na celostno diagnostiko za pridobitev diagnoze avtizma
- informacije o tem, kako otroka učiti in vključiti v socialne interakcije z vrstniki
- informacije o tem, kako otroku strukturirati aktivnosti, da bo lažje sodeloval ali se učinkoviteje učil
- informacije o tem, kako opazovati in analizirati otrokovo neustrezno vedenje

Skupaj zmoremo ustvariti bolj sprejemajoče in varno okolje za naše otroke z avtizmom, ki svet okoli sebe doživljajo nekoliko drugače. 

Petek: 12:00 do 16:00

Mobirise


PSIHOLOŠKA OBRAVNAVA, DIAGNOSTIKA IN SVETOVANJE
TINA KAJZER HAMERŠAK 
univ. dipl. psihologinja,
zaključen praktikum II
iz vedenjskih in kognitivnih terapij

Psihološka obravnava, diagnostika in svetovanje zajema:
• svetovalno obravnavo otrok in mladostnikov z učnimi, čustvenimi in vedenjskimi težavami,
• svetovalno pomoč staršem ob učnih, vedenjskih ter čustvenih težavah otrok,
• učenje sprostitvenih tehnik in učnih strategij za boljše obvladovanje šolskih veščin in šolskih obremenitev,
• svetovanje učiteljem in svetovalnim delavcem pri delu z otroki in mladostniki s čustvenimi, vedenjskimi in učnimi težavami,
• psihološko diagnostiko.

Ponedeljek: 8:00 do 16:00

Mobirise


KNJIŽNICA DIDAKTIČNEGA MATERIALA
VESNA HORVAT
prof. defektologije

V okviru strokovnega centra se vodi izposojevalnica didaktičnega materiala. Poleg izposoje didaktičnega materiala strokovnim delavcem in staršem, nudimo tudi strokovno svetovanje o izbiri didaktičnega materiala, glede na potrebe ali primanjkljaje otroka in mladostnika.
Knjižnica zajema didaktični material iz naslednjih področij:
- zaznavanje,
- motorika,
- govori in jezik,
- matematika,
- naloge v škatlah,
- drugo (kinestetične mize, aktivni stoli, podstavki, priročnik…).

Torek in sreda: 13:00 do 15:00
Četrtek: 11:15 do 12:15

Mobirise


LOGOPEDSKA OBRAVNAVA
ANJA LUKMAN
mag. prof. logopedinja-surdopedagoginja

Cilj logopedske obravnave je izboljšati komunikacijo oz. odpraviti govorno-jezikovne motnje pri otroku ali mladostniku ter mu omogočiti uspešno vključevanje v socialno okolje, kot tudi v proces izobraževanja.

Logopedska obravnava zajema:

- obravnavo otrok z govorno-jezikovnimi motnjami preko igre in didaktičnega materiala (z uporabo terapevtskih tehnik);
- svetovanje staršem in strokovnim delavcem v zvezi z delom z otroki z govorno-jezikovnimi motnjami (smernice, prilagoditve);
- oblikovanje didaktičnega materiala za izboljšanje komunikacije (opremljeno z navodili za samostojno, domače delo);
- svetovanje glede uporabe didaktičnega materiala za razvoj, spodbujanje govora, jezika in komunikacije (razlaga, napotki, demonstracija vaj). 

Ponedeljek: 14:00 do 16:00
Torek: 14:00 do 16:00

Koristne povezave

Interaktivne vaje za vsa predmetna področja
Spletne vaje in naloge ter razlage učne snovi
Branje, pisanje, poštevanka…
Učni listi, grafomotorika, spletne vaje in igre
Mešane didaktične igre in spletne naloge za vse predmete
Učbeniki, delovni zvezki, priročniki, spletne igre in naloge
Bralne igre, koncentracija in usmerjanje pozornosti, bralno razumevanje, vidno sledenje in zaznavanje
Bralne igre, koncentracija in usmerjanje pozornosti, bralno razumevanje, vidno sledenje in zaznavanje
Kako se učim?
Ideje za kreativno učenje in ustvarjanje
Ideje za učenje učencev prve triade
Otrokom prijazni materiali za razvijanje jezikovnih sposobnosti
Igre za avtomatizacijo osnovnih računskih operacij
Igre za krepitev pozorosti in pomnjenja
Igre za krepitev pozornosti in pomnjenja
Igre za krepitev pozornosti in pomnjenja
Igre za krepitev pozornosti in pomnjenja
Igra za krepitev pomnjenja

Društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami
Aktivno in poučno preživljanje prostega časa
Celostno učenje z gibalnimi aktivnostmi
Informacije in odgovori na vprašanja, ki zadevajo mladostnike o samopodobi, spolnosti, odnosih, zdravem načinu življenja,..
Nasveti staršem pri učnih, vzgojnih težavah
Postopek za usmerjanje

Katalog z opisi posameznih didaktičnih materialov lahko najdete na spodnji povezavi:

SC PONTEM

OŠ Dr. Ljudevita Pivka
Ulica 25. maja 2a 
2250 Ptuj
e-mail:scpontem@pivkaptuj.si
Tel.: 041 335 127